Regulamin głosowania i konkursu dla internautów w ramach przedsięwzięcia "Książki Roku 2023":


 • Organizatorem konkursu i plebiscytu "Książki Roku" jest firma W&W Innovations, wyłączny właściciel wortalu literackiego Granice.pl.

   

 •  Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych książek roku.

   

 • Wyboru najlepszych książek roku dokonuje jury, równolegle ma miejsce głosowanie internautów, prowadzone za pośrednictwem strony internetowej plebiscytu - www.ksiazkiroku.pl

   

 • W głosowaniu internautów może wziąć udział każdy użytkownik sieci Internet, posiadający własny adres e-mail. Jednak organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia wiadomością sms zgłoszenia, pochodzącego jedynie z obszaru Unii Europejskiej. W zgłoszeniu do konkursu należy podać własne imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej. 

   

 • Każdy uczestnik może oddać po jednym głosie w każdej spośród kategorii konkursowych. Uczestnicy głosują na najlepszą, ich zdaniem, książkę roku. 

   

 • W danej kategorii oddać swój głos można tylko jeden raz, a oddane głosy świadczą o wyborze książki, która powinna zwyciężyć w plebiscycie. 

   

 • Każdy użytkownik oddający głos w plebiscycie ma szansę wygrania zestawu nagród książkowych, ufundowanych przez wydawców. 

   

 • Po dokonaniu wyboru tytułów nagrodzonych przez internautów, ostateczna liczba osób podzielona zostaje przez trzy i zaokrąglona do całości. Wynik owego działania stanowi podstawę do wyłonienia zdobywców zestawów książkowych. Nagrody otrzymają osoby, które głosowały w kolejności będącej wielokrotnością powyższego wyniku.  

   

 • Dodatkowe nagrody przyznane zostaną wybranym internautom, którzy podczas trwania konkursu prześlą na adres pr@wwpol.com wiadomość e-mail. W jej temacie należy zawrzeć słowo "Wybieram", a list powinien zawierać autora i tytuł wybranej pozycji, uzasadnienie (liczące do 2 tys. znaków), dlaczego to właśnie ona najbardziej przypadła do gustu nadawcy oraz imię, nazwisko, adres i telefon osoby biorącej udział w konkursie. Wyboru autorów najciekawszych opinii dokonają redaktorzy wortalu literackiego Granice.pl, a lista zwycięzców ogłoszona zostanie na łamach serwisu.  

   

 • Kolejne nagrody przypadną pięciu internautom, którzy zachęcą największe grono osób do głosowania w plebiscycie. Każdy uczestnik podczas głosowania może wskazać login (w wortalu Granice.pl) lub adres mailowy osoby, która zachęciła go do udziału w plebiscycie. Podstawą do wyłonienia zwycięzców będzie stanowiła liczba osób, które podadzą w formularzu głosowania konkretny login lub adres e-mail. Osoba, która zachęci największą liczbę internautów do oddania głosów, otrzyma zestaw 15 książek zgłoszonych do plebiscytu, kolejna - 7 książek, następna - 5 publikacje, czwarta w kolejności - 3 książki, piąta - jedną.  

   

 • Każdy użytkownik, oddając głos w plebiscycie "Książki Roku", wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (również o charakterze reklamowym) od organizatorów plebiscytu oraz od ich partnerów (w tym również podmiotów trzecich).

   

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie pod warunkiem poinformowania o nich uczestników oraz o ile zmiany te nie naruszą praw nabytych przez uczestników konkursu. 

   

 • Nagrody są wysyłane w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni. Po zakończeniu plebiscytu organizatorzy kontaktują się z osobami nagrodzonymi drogą mailową, prosząc o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu na adres mailowy pr@wwpol.com Dane te należy przesłać w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia listy zwycięzców. W przypadku, gdyby nagroda nie dotarła do laureata z przyczyn niezależnych od organizatora konkursu, może on zdecydować o przyznaniu nagrody zastępczej.

   

 • Uczestnikowi konkursu, który ma uzasadnione podejrzenie, że konkurs został rozstrzygnięty z naruszeniem regulaminu lub że w czasie trwania konkursu doszło do innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na jego wyniki, służy prawo zgłoszenia skargi na przebieg konkursu. Skarga na przebieg konkursu może zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia jego wyników. Zgłasza się ją pocztą elektroniczną, wysyłając na adres: pr@wwpol.com Skargi na przebieg konkursu rozpatrują organizatorzy konkursu, a ich decyzja o sposobie rozpatrzenia skargi jest ostateczna. Organizatorzy konkursu informują skarżącego o treści tej decyzji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi.

   

 • Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), każdy biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz rozdania nagród. Ponadto każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail i innych danych w celu profilowania i wysyłania ofert marketingowych do niego. Nadto użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych adresowych tylko w celu otrzymania przesyłki pocztowej lub kurierskiej z wygraną w konkursie.

   

  Administratorem danych osobowych jest W&W Innovations, ul. Wolności 262 pok. 304, 41-800 Zabrze. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie P.P.U.H W&W Polak Wacław, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

   

  Prawa wynikające z regulacji RODO:

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

  Masz dostęp do Twoich danych;

  Masz prawo żądania sprostowania danych;

  Możesz wnioskować o usunięcie danych;

  Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

  Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: bok@granice.pl

   

 • O wszelkich sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, decydują organizatorzy w zgodzie z prawem polskim. 

 • Patroni medialni